top of page

תנאי שימוש

כללי

התנאים להלן מגדירים את תנאי השימוש באפליקציית EZGUARD של Wizelink ("האפליקציה") ואת השירותים של Wizelink, אשר יהיו זמינים למשתמשים באמצעות האפליקציה שלנו ואתר זה; שירותים כאלה מאפשרים, בין היתר, מעקב אחר ביצועי ביקורים/בדיקות באתר על ידי סריקת ברקודים במקומות שונים, מילוי דוחות שונים וכו'.

בהורדת האפליקציה והרשמתך לשירותי Wizelink ו/או מתוקף השימוש שלך באפליקציה ובשירותי Wizelink, אתה מסכים ומאשר כי אתה כשיר משפטית להתקשר עם Wizelink בהסכם, כי תנאי מסמך זה להחיל עליך ולחייב אותך, וכי הם ניתנים לאכיפה על ידי Wizelink; Wizelink לא תישא באחריות לכל דבר הנובע מאי עמידה בתנאים אלה.

לידיעתך, האפליקציה מבקשת הרשאות רגישות, כולל נתוני משתמש, מיקום GPS, מצלמה, מיקרופון, חשבונות, אנשי קשר וטלפון.  אתה האחראי הבלעדי להבטיח שהשימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותי Wizelink יבוצע בהתאם לכל החוקים החלים עליך.

תנאי גישה למשתמש

ל-Wizelink הזכות לאשר ו/או למנוע ממך גישה לאפליקציה ולשירותיה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

על מנת לקבל את האפליקציה והשירותים מ-Wizelink יש לבחור אמצעי זיהוי (אימייל); על מנת שתהיה לך יכולת להתחבר ולנהל את השימוש באפליקציה וקבלת השירותים (צפייה בתוצאות, ביצוע שינויים, הקפאת שירותים וביטולם), עליך להמשיך ולשמור על גישה בדרך של זיהוי שבחרת;  בעת פתיחת החשבון עליך למלא פרטים אישיים, נכונים ונכונים, על מנת לאפשר את כל התקשורת בינך לבין Wizelink; Wizelink אינה אחראית לבעיות הקשורות לחשבון שלך לרבות אבטחת המידע שלך; במקרה שיש פעילות חשודה בחשבונך, לרבות פגיעה בפרטיותך ושימוש במידע שלך, אתה מחויב להודיע ל-Wizelink על פעילות כזו; במקרה שנגרם נזק או אובדן מכל סוג שהוא עקב אי עמידה בתנאים אלה, או עקב כל שימוש אסור בחשבונך ובפרטיך האישיים, אשר גורם לשימוש בלתי הולם בחשבונך, Wizelink אינה אחראית לכל נזק, לרבות כל נזק שאינו פיזי.

האמצעי היחיד שבו Wizelink ייצור איתך קשר (למטרות להודיע לך על שינויים בשירותים הניתנים, הפסקת שירותים, החזרים כספיים, הפסקת שירותים וכו') הוא באמצעות כתובת הדוא"ל שבה השתמשת בעת ההרשמה עבור השירות; שליחת הודעות לכתובת דואר אלקטרוני כזו תהווה מסירת הודעות, ולא תהיה לך כל טענה כלפי Wizelink בגין אי מתן הודעה באמצעים אחרים.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ובשירותים המוצעים על ידי Wizelink הינן בבעלותם הבלעדית של Wizelink ו/או צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים שהעניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת מתן אפליקציה כאמור. שירותים; כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, Wizelink היא הבעלים הבלעדי של האפליקציה והשירותים, ושל הצעת השירות בשלמותה, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הנוגעים לאפליקציה ולשירותים, בין אם רשומים ובין אם לאו. , שמות, לוגו וסימני מסחר של השירותים הניתנים, בין אם רשומים ובין אם לאו, סודות מסחריים ומידע עסקי הקשורים לאפליקציה ולמתן השירותים, בעיצוב השירותים הניתנים, במידע הטכנולוגי הקשור להפעלתם לרבות תוכן, שיטות, מערכות, מאגרי מידע, אפליקציות, קבצים גרפיים, קוד מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלולים בהם, לרבות עיצובים וגרפיקה ( "הקניין הרוחני" );  בזמן השימוש שלך באפליקציה ובשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שעלולה לגרום להפרה של זכויות הקניין הרוחני של Wizelink ו/או צדדים שלישיים מטעמה.

אתה מתחייב לא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או להדגים בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להחכיר, לשנות, למסור לצד שלישי, לשנות העיצוב ו/או הממשק הגרפי של השירותים הניתנים, לייצור מוצרים נגזרים או לעשות כל שימוש מסחרי שהוא בקניין הרוחני ו/או בכל חלק ממנו, אם על ידך ואם באמצעות או יחד עם צד שלישי, ב. כל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכני, אופטי או בכל אמצעי או דרך אחרת, ללא קבלת אישור מראש ובכתב של Wizelink.  אם וככל שניתן אישור כזה, עליך להימנע מהסרה, מחיקה או התערבות של כל הודעה או סימון המופיעים בכל מקום בקשר לחבילת השירות ביחס לזכויות קניין רוחני, כגון זכויות יוצרים ©, או סימנים מסחריים, הנלווים לכך. כל תוכן המשמש אותך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אינך זכאי: (1) להעתיק, לשנות, לשנות, לתרגם, לבצע כל פעולות של הנדסה לאחור או לפרק כל חלק מהמידע הכלול באפליקציה או בשירותים הניתנים, ב. כל דרך, או להדגים בפומבי או לבצע בפומבי כל חלק מהמידע הכלול באפליקציה או בשירותים, או להפיץ אותו; (2) לעשות כל שימוש במידע בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשת מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את המידע של Wizelink או האתר ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת Wizelink; (3) להפר או להפר את זכויות הפרטיות או כל זכות אחרת של כל משתמש באפליקציה ו/או באתר בשירותים, או לקצור או לאסוף מידע מזהה ואישי על המשתמשים בשירותים ללא הסכמתם המפורשת, לרבות באמצעות שימוש ב"רובוט", "עכביש", אפליקציה לביצוע חיפושים באתר או לשליפת מידע מהאתר או באמצעות התקנה ידנית או אוטומטית, או באמצעות תהליך המאפשר אחזור, הפקת אינדקס. או כריית נתונים; (4) לפרסם לשון הרע, לשון הרע, התעללות, הטרדה, מעקב, איום או הפרה בכל דרך אחרת בזכויות החוקיות של אחרים; (5) להתחזות לכל אדם או ישות אחרים, לרבות, כשליח, נציג או סוכן של Wizelink; להציג מצג שווא, או להציג בכל דרך לא נכונה אחרת את מערכת היחסים שלך עם כל אדם או ישות אחרים; (6) להעביר או לייצר בכל דרך אחרת, בקשר עם האפליקציה או השירותים, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, פצצת זמן, באג, תוכנת ריגול, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרת, העלולים לגרום נזק, או שנועד לפגוע או להשתלט על פעולתם של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, אשר מזיקים, או בעלי פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים או חודרניים; (7) לפגוע בתפעול האפליקציה או האתר שבאמצעותם ניתנים השירותים או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולתם של שרתים או רשתות המארחים אתר כזה או המאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או רגולציה של שרתים או רשתות אלה; (8) למכור, להעניק רישיון, או לנצל לכל מטרה מסחרית כל שימוש או גישה לאפליקציה או למכלול השירותים; (9) למסגר או לשקף כל חלק מאתר זה, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של Wizelink; (10) להעביר או להקצות את הסיסמה שלך, זמנית או קבועה, לצד שלישי; וכן (11) להשתמש בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית.

אי עמידה בהוראות המפורטות בתנאי שימוש אלה עשויה לגרום להפסקת גישתך לאפליקציה או לשירותים ועלולה לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומהוראות כל דין, הנך מתחייב לשפות ולפצות את Wizelink או מי מטעמה, בכל מקרה בו תפר תנאי שימוש אלה, או תפעל בקשר לשירותים תוך הפרה של הוראות כל דין ו/או תביעה מוגשות נגד Wizelink על ידי כל צד שלישי כתוצאה מפעולה שביצעת תוך הפרה של תנאי שימוש אלה; שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסו כל הוצאה, תשלום, הפסד, אובדן רווחים או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם ל-Wizelink או למי מטעמה.

תשלום בכרטיס אשראי

התשלום עבור האפליקציה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי; הלקוח, שכתובת המייל שלו מתייחסת להזמנת שירות ואשר רשומה בחשבונו, יקבל מ-Wizelink או מי מטעמה קבלה המפרטת את התשלום; שליחת הקבלה לכתובת המייל היא במקום שליחת חשבונית פיזית בדואר רגיל; תנאים אלה מגדירים את שליחת החשבונית, ואתה מסכים לתנאים הבאים: (1) שליחת החשבונית וקבלתה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך יטופלו ויתקבלו כאילו נשלחה חשבונית פיזית; (2) Wizelink לא תישא באחריות במקרה שהקבלה שנשלחה אליך תיחשב כדואר זבל; (3) אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך אינה מדויקת לרבות שגיאות הקלדה או מידע שגוי, Wizelink אינה אחראית לכל דבר הנובע מכך, לרבות בעיות בקבלת מידע או קבלה.

תנאים נוספים הנוגעים לשירותים

השירותים המוצעים על ידי Wizelink עשויים להשתנות ולשנות מעת לעת; Wizelink שומרת לעצמה את הזכות להסיר שירותים מסוימים או להוסיף שירותים מסוימים במסגרת האפליקציה ומכלול השירותים שהיא מספקת, לפי שיקול דעתה הבלעדי; חלק מהשירותים עשויים לכלול תנאי שימוש נוספים וייחודיים, וככל שיוצגו לך תנאים נוספים במסגרת השימוש בשירותים, יראו תנאים נוספים אלה לכל דבר ועניין כחלק בלתי נפרד ו חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

תעריפים

המחירים המוצעים עבור האפליקציה שלנו עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לנסיבות, ללא כל הודעה מוקדמת מצד Wizelink.

תקופת ההסכם וביטול ההסכם

תנאי שימוש אלו משמשים הסכם מחייב בתוקף ממועד הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותים ועד לביטולו לבקשת אחד הצדדים.

במקרה שתבקש לבטל את ההסכם, עליך להודיע לנו על רצונך לבטל את ההסכם לכתובת הדוא"ל הבאה: info@Wizelink.com ; במקרה זה, הביטול ייכנס לתוקף לאחר ש-Wizelink תשלח אליך אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול.

הגבלת אחריות

Wizelink לא תישא בכל אחריות הנוגעת לשימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים, ולא לכל נזק, אי נוחות, הפסד או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בשירותים; אנא שימו לב כי Wizelink לא תישא בכל אחריות שהיא בגין מעשים בלתי חוקיים של משתמשים ו/או כל גורם אחר, שאינם בשליטתה המלאה.

Wizelink תעשה כל שביכולתה להפעיל את השירותים המוצעים בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות; עם זאת, ייתכן שהשירותים לא יהיו תמיד נקיים מהפרעות ותקלות בפעילותם הרציפה; לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תלונה כלשהי כלפי Wizelink בגין הזמן בו ממשק הניהול לא יהיה זמין, או בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות ביחס לכל נזק שנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעה או תקלה כאמור; Wizelink לא תישא בכל אחריות ו/או חוב בגין הפסקה, טעות או מחיקה של מידע הנוגע לשימוש באפליקציה, ולא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם עקב הגישה לשירותים. והשימוש בהם או עקב כל מכשול לגישה או שימוש בהם.

שיפוי ופיצוי

אתה מתחייב בזאת לשפות ולפצות את Wizelink או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, שייגרמו לה ביחס להפרה על ידך של כל מתן תנאי שימוש אלה, או ביצוע כל מעשה אחר בניגוד לחוק ביחס לשירותים.

שינויים בתנאי השימוש

Wizelink רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי; המשך השימוש שלך באפליקציה ובשירותי Wizelink לאחר ביצוע שינויים כאמור בתנאי השימוש יעיד על הסכמתך וקבלתך לתנאי השימוש החדשים; אם אינך מסכים לאף אחד מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך השימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים.

סמכות שיפוט ומשפט חל

סמכות השיפוט הבלעדית ליישוב כל מחלוקת ו/או אי הסכמה הנוגעת לאפליקציה או לשירותים, Wizelink ו/או תנאי השימוש, תהיה בפני בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, ישראל; החוק שישלוט בכל מחלוקת או אי הסכמה כאמור בקשר לתנאי שימוש אלה יהיה חוקי מדינת ישראל בלבד.

יצירת קשר עם Wizelink

Wizelink אינה מתחייבת  לספק שירות טלפוני למשתמשים בשירותיה; בכל שאלה ו/או בקשה הנוגעת לשירותים הניתנים ולתנאי השימוש בהם, לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל לפנות אלינו בכתובת הבאה:  info@Wizelink.com, או באמצעות ממשק הניהול באפליקציה.

 

bottom of page